Kontrole

 

30.09.2009r. - kontrola PPIS w Augustowie, kontrola kompleksowa z zakresu epidemiologii, higieny komunalnej oraz higieny żywienia. Nie stwierdzono usterek.

01.07.2009r.- kontrola NFZ w zakresie oceny prawidłowości realizacji umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczenia pielęgnacyjno opiekuńcze. Zalecenia pokontrolne zostały wykonane, dokonano zmiany w wykazie osób udzielających świadczeń, został zatrudniony dodatkowy fizjoterapeuta.

27-28.08.2007r .- kontrola PIP. Wydane zalecenia - dokonać oceny ryzyka zawodowego na stanowisku przacownika biurowego, przeprowadzić pomiary skuteczności działania ochrony przeciwpożarowej. Zalecenia zostały wykonane.

Informacje o przeprowadzonych kontrolach w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie i zalecenia pokontrolne

I. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzona w dniu 15.12.2001 r.: zalecenia

- wyposażyć pochylnię dla osób niepełnosprawnych w krawężniki o wysokości co

najmniej 0,07 m oraz zapewnić szorstkość dla nawierzchni pochylni przy budynku

zakładu pracy.

Zalecenie zrealizować do dnia 31.08.2005 r.

II. Kontrole Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie:

a. kontrola w dniu 11.10.2001 r. zalecenia :

- wyposażyć kuchnię zakładu w lodówkę do przetrzymywania próbek

- odnowić powierzchnię malarską ścian w salach pacjentów

- zlikwidować zacieki na suficie w we żeńskim i na ścianach w łazience damskiej oraz ubytki tynku w łazience damskiej. Zalecenia zrealizowano. b. kontrola w dniu 20.09.2002 r. zalecenia:

- doprowadzić do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego powierzchnię ściany przy stoliku zabiegowym w dyżurce pielęgniarskiej

- zlikwidować wykwity grzybienia na ścianie w umywalni damskiej

-zapewnić skuteczną wentylację w brudowniku

- przedstawić aktualny wynik badania wody

- zapewnić segregację transportu posiłków

przedstawić zaświadczenia ze znajomości podstawowych zagadnień higieny.

Zalecenia zrealizowano. c. kontrola w dniu 22.09.2003 r. zalecenia:

zakładach, Dz. U. nr 166, póz. 1265, wyniosły w roku 2004 - 169 860,32 zł.

wydzielić pomieszczenie do przechowywania odpadów medycznych niebezpiecznych z zapewnieniem ścian i podłóg łatwozmywalnych Realizacja powyższego zalecenia nastąpi do końca roku 2005. d. kontrola w dniu 24.05.2004 r. zalecenia:

- doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego stolarkę drzwiową: drzwi wejściowych do sal nr 1,4, i 8, drzwi wejściowych do we ogólnego

- doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego ściany w okolicy zlewu w świetlicy, powyżej urządzeń grzewczych w we damskim i męskim

- wyposażyć zakład w hermetyczne wózki transportowe do przewożenia zwłok i do przewożenia brudnej bielizny Zalecenia zrealizowano.

- kontrola w dniu 26.06.2004 r. - nie stwierdzono naruszeń wymagań w zakresie objętym kontrolą sanitarną.

- kontrola w dniu 30.05.2005 r. - nie stwierdzono naruszeń wymagań w zakresie objętym kontrolą sanitarną.

III. Kontrola gospodarki finansowej przeprowadzona w dniu 11-17.12.2003 r. przez pracownika Starostwa Powiatowego w Augustowie - zalecenia:

a. zatrudnić pracownika na stanowisku głównego księgowego b. dokonywać zatwierdzania dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

Zalecenia zrealizowano.

IV. Kontrola gospodarki finansowej przeprowadzona w dniach 08-13.12.2004 r. przez pracownika Starostwa Powiatowego w Augustowie. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

V. Kontrola przeprowadzona w dniu 09.02.2005 r. przez Konsultanta Wojewódzkiego z Dziedziny Medycyny Paliatywnej, Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

VI. Kontrola przeprowadzona w dniu 18.04.2005 r. przez pracowników Starostwa Powiatowego w Augustowie w zakresie realizacji obowiązku utworzenia i prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej zalecenia:

a. powtórzyć procedurę rejestracji podmiotowej strony BIP zgodnie z instrukcja

zamieszczoną na stronie głównej Biuletynu

b. założyć i prowadzić dziennik, w którym odnotowywane będą zmiany w treści

informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie

c. opublikować brakujące informacje.

Zalecenia zrealizowano.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej

Wytwarzający/odpowiadający: SPZZOD

Data wytworzenia: 2010-02-23

Wprowadzający: Ewelina Halicka

Modyfikujący: Ewelina Halicka

Data modyfikacji: 2018-01-25

Opublikował: Ewelina Halicka

Data publikacji: 2018-01-25

Rejestr zmian