Statut SPZZOD

Załącznik

do uchwały Nr 119/XVII/12

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 13 lipca 2012 r.

 

Statut

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

 • 1.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów opieki Długoterminowej, zwany dalej „Podmiotem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym na podstawie niniejszego statutu i obowiązujących przepisów prawa.

 

 • 2.
 1. Podmiotem tworzącym jest Powiat Augustowski.
 2. Nadzór nad zgodnością działań Podmiotu z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym sprawuje podmiot tworzący.

 

 • 3.

Siedzibą Podmiotu jest miasto Augustów, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17.

 

 • 4.

Podmiot powołany został na czas nieokreślony.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Podmiotu

 

 • 5.

Celem Podmiotu jest pomoc człowiekowi przewlekle choremu, poprawa jakości jego życia, podtrzymywanie więzi rodzinnych pacjenta oraz stworzenie warunków do udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicyjnych.

 

 • 6.
 1. Do zadań Podmiotu należy udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, tj.:
 • świadczenia udzielane przez lekarza,
 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę,
 • rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego,
 • świadczenia psychologa,
 • terapię zajęciową,
 • kontynuacja leczenia farmakologicznego,
 • leczenie dietetyczne,
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne,
 • edukacja zdrowotna pacjenta i jego rodziny.
 1. Podmiot może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie obowiązujących przepisów, która nie może ograniczać dostępności i poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom uprawnionym, w zakresie wynajmu:
 • pomieszczeń,
 • sprzętu medycznego,
 • łóżek rehabilitacyjnych.

 

ROZDZIAŁ III

Organy podmiotu i struktura organizacyjna.

 

 • 7.

Organami Podmiotu są Dyrektor oraz Rada Społeczna Podmiotu.

 

 • 8. 
 •  
  1. Dyrektor kieruje Podmiotem i reprezentuje go na zewnątrz.
  2. Dyrektor samodzielnie zarządza Podmiotem i ponosi za to odpowiedzialność.
  3. Dyrektor uprawniony jest do wydawania zarządzeń dotyczących funkcjonowania Podmiotu.
  4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Podmiotu.
  5. Dyrektora podczas jego nieobecności zastępuje Główna Księgowa lub osoba przez niego upoważniona w formie pisemnej.

 

 • 9.

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Podmiotu.

 

 • 10.
 1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
 2. Rada Społeczna składa się z 5 osób.
 3. Radę Społeczną powołuje i odwołuje podmiot tworzący.
 4. W skład Rady Społecznej wchodzą:
 • Przewodniczący Starosta lub osoba przez niego wyznaczona,
 • Członkowie – przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu – 3 osoby,
 • Przedstawiciel Wojewody Podlaskiego.
 1. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy z głosem doradczym Dyrektor Podmiotu lub upoważniony przez niego przedstawiciel oraz przedstawiciel organizacji związkowych.
 2. W posiedzeniu Rady Społecznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Samorządów Zawodów Medycznych na wyraźne zaproszenie przewodniczącego Rady Społecznej.
 3. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje podmiot tworzący.
 4. Okoliczności odwołania członków Rady Społecznej przed upływem kadencji:
 • ubezwłasnowolnienie członka Rady Społecznej,
 • zrzeczenie się członkostwa w Radzie Społecznej,
 • prawomocnego wyroku sądu, skazującego członka Rady Społecznej za popełnienie umyślnie przestępstwa,
 • przeniesienia służbowego, które uniemożliwia uczestnictwo w posiedzeniach Rady Społecznej.
 1. Członkostwo w Radzie Społecznej wygasa wskutek śmierci członka Rady Społecznej.

 

 • 11.

Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. Przedstawiciele podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
 • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
 • przyznawania Dyrektorowi nagród,
 • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem,
  1. Przedstawienie Dyrektorowi Podmiotu wniosków i opinii w sprawach:
 • planu finansowego i inwestycyjnego,
 • rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego,
 • kredytów bankowych i dotacji,
 • podziału zysku,
 • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 • regulaminu organizacyjnego.
  1. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
  2. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

 

 • 12.
 1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej, zatwierdzony przez podmiot tworzący.
 2. Posiedzenie Rady Społecznej odbywa się co najmniej raz na kwartał (4 razy w roku).

 

 • 13.

Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

 

 • 14.
 1. Struktura organizacyjna Podmiotu:
 • Dyrektor,
 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.
 • Hospicjum Stacjonarne,
 • Hospicjum Domowe,
 • Dział administracyjno-ekonomiczny.
 1. Schemat organizacyjny Podmiotu stanowi załącznik do Statutu.

 

ROZDZIAŁ IV

Forma gospodarki finansowej.

 

 • 15.
 1. Podmiot, jako podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokrywa z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
 2. Podmiot prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego Podmiotu ustalonego przez Dyrektora i zaopiniowanego przez Radę Społeczną.
 3. Sprawozdanie finansowe Podmiotu sporządza Dyrektor zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn zm) i przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu w Augustowie.

 

 

 

 Schemat organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie znajduje się w załączniku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej

Wytwarzający/odpowiadający: SPZZOD

Data wytworzenia: 2004-07-08

Wprowadzający: Katarzyna Zielińska

Modyfikujący: Katarzyna Zielińska

Data modyfikacji: 2018-04-23

Opublikował: Katarzyna Zielińska

Data publikacji: 2018-01-26

Rejestr zmian