Uchwała z roku 2002

Uchwala Nr 15/II/02 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 17 grudnia 2002 r.

w sprawie odwołania i powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, poz.558. Nr 113, póz. 984 i Nr 200, póz. 1688) i art. 45 ust. l i 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, póz. 408; Dz. U. z 1992 r. Nr 63, póz. 315; Dz. U. z 1994 r. Nr 121, póz. 591; Dz. U. z 1995 r. Nr 138, póz. 682 i Nr 141, póz. 692; Dz. U. z 1996 r. Nr 24, póz. 110; Dz. U. z 1997 r. Nr 104, póz. 661 i Nr 121, póz. 769; Dz. U. z 1998 r. Nr 106, póz. 668, Nr 117, póz. 756, Nr 162, póz. 1115; Dz. U. z 1999 r. Nr 28, póz. 255, Nr 28, póz. 256 i Nr 84, póz. 935; Dz. U. z 2000 r. Nr 3, póz. 28, Nr 12. póz. 136, Nr 43, póz. 489, Nr 84, póz. 948 i Nr 120, póz. 1268; Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 45, Nr 88, póz. 961, Nr 100, póz. 1083, Nr 111, póz. 1193, Nr 113, póz. 1207, Nr 126, póz. 1382. Nr 126, póz. 1383, Nr 126, póz. 1384 i Nr 128, póz. 1407; Dz. U. z 2002 r. Nr 113. póz. 984) Rada Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:

  • 1.

Odwołuję się Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki

Długoterminowej w Augustowie powołaną uchwałą Nr 168/XXII/2000 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 grudnia 2000 r.

  • 2.

Powołuje się Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

  • 3.
  1. Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie składa się z 5 osób.
  2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) Przewodniczący - Józef Bućko. Członkowie:

2) Przedstawiciel Wojewody Podlaskiego - Nina Kościuk;

3) Przedstawiciel Rady Powiatu - Ireneusz Ramotowski;

4) Przedstawiciel Rady Powiatu - Stanisław Sokołowski;

5) Przedstawiciel Rady Powiatu - Barbara Wierzbicka.

  • 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Augustowie.

  • 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej

Wytwarzający/odpowiadający: SPZZOD

Data wytworzenia: 2004-08-09

Wprowadzający: Ewelina Halicka

Modyfikujący: Ewelina Halicka

Data modyfikacji: 2018-01-25

Opublikował: Ewelina Halicka

Data publikacji: 2018-01-25

Rejestr zmian