Regulamin pracy

REGULAMIN PRACY

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W AUGUSTOWIE

Rozdział I

Przepisy wstępne

l. Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

2. Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, be względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

     pracodawcy - należy przez to rozumieć dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie,

     pracowniku - należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy.

 

Rozdział II

Podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy

 

4. Pracodawca ma w szczególności obowiązek:

 •  zaznajamiania podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
 •  organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, a także osiąganie przez pracowników - przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji - wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
 • zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia,
 •  ułatwiania pracownikom nabywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • stwarzania pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły, warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,
 • zaspokajania, w miarę posiadanych środków socjalnych, potrzeb pracowników, 8) wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
 • niezwłocznego wydania pracownikowi, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, bez uzależniania tego od wcześniejszego rozliczenia się pracownika,
 • stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracy wykonywanej przez poszczególnych pracowników,
 • prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych,niestosowania i niedopuszczania do stosowania jakichkolwiek form dyskryminacji.

 

5. Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do:

 • korzystania z wyników wykonywanej przez pracowników pracy,
 • wydawania pracownikom wiążących poleceń dotyczących pracy w zakresie, w jakim polecenia te nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub zasadami współżycia społecznego,
 • określania zakresu obowiązków każdego pracownika zgodnie z postanowieniami umów o pracę i przepisami,
 • tworzenia i przystępowania do organizacji pracodawców w celu reprezentacji i ochrony swoich interesów.

Rozdział III

Podstawowe prawa i obowiązki pracownika

6. Pracownikom przysługują w szczególności uprawnienia do:

 • zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z umową o pracę i posiadanymi kwalifikacjami,
 • terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę,
 • wypoczynku w dniach wolnych od pracy,
 • jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania jednakowych obowiązków,
 • wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP,
 • tworzenia i przystępowania do organizacji reprezentujących pracowników.

 

7. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami lub umową o pracę.

 

8. Pracownik ma w szczególności obowiązek:

 •  przestrzegania czasu pracy ustalonego u pracodawcy,
 •  przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego u pracodawcy porządku,
 • przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
 • dbania o dobro pracodawcy, chronienia jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 • przestrzegania w zakładzie zasad współżycia społecznego.

 

9. Pracownikom zabrania się:

1) spożywania na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych i przyjmowania środków odurzających oraz przebywania na terenie zakładu pracy pod wpływem takich napojów lub środków,

2) palenia tytoniu na terenie zakładu pracy, oprócz miejsc do tego przeznaczonych, które zostaną wyraźnie oznaczone,

3) opuszczania w czasie pracy, bez zgody bezpośredniego przełożonego, miejsca pracy,

4) wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełożonego, jakichkolwiek rzeczy nie będących własnością pracownika,

5) wykorzystywania bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy do czynności niezwiązanych z wykonywaną pracą.

Rozdział IV

Czas Pracy

10.

 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
 2. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy celem prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta - w rozliczeniu dobowym, tygodniowym, w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 3. Okres rozliczeniowy przyjęto dwumiesięczny.
 4. W przyjętym okresie rozliczeniowym, nie dłuższym niż 12 tygodni, czas pracy nie może przekroczyć liczby godzin wynikających z pomnożenia normy dobowej czasu pracy, określonej w art. 32 g ust. 1-4, przez liczbę kalendarzowych dni roboczych z wyłączeniem dodatkowych dni wolnych od pracy, o których mowa w art. 129’ § l Kodeksu Pracy, oraz niedziel i świąt przypadających w danym okresie rozliczeniowym. 5. Czas pracy wynikający z norm określonych w art. 32 g ust. 1-4 oraz art. 32 i ust. l ulega obniżeniu w okresie rozliczeniowym o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy przypadającą do przepracowania w okresie tej nieobecności zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

11.

 1. Czas pracy pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w pięciodniowym tygodniu pracy.
 2. Czas pracy portierów i strażników w przyjętym okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 42 godzin na tydzień.
 3. Czas pracy pozostałych pracowników nie może przekroczyć 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 4. Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekroczyć 6 godzin na dobę, natomiast młodocianego powyżej 16 lat nie może przekroczyć 8 godzin na dobę.
 5. Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy, jednakże w wymiarze nie przekraczającym 18 godzin.
 6. W czasie dnia pracy pracownikowi może zostać udzielona przerwa nie przekraczająca 60 minut, przeznaczona na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Przerwa taka nie jest wliczana do czasu pracy. O udzielenie przerwy i jej długości decyduje bezpośredni przełożony zainteresowanego pracownika.
 7. Pracownikom, których dobowy czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje 15 - minutowa przerwa na obiad, wliczana do czasu pracy.
 8. Czas pracy pracowników określaj ą harmonogramy pracy.

 

12. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jego organizacją, w stosunku do pracowników zakładu opieki zdrowotnej mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę, z zastrzeżeniem art. 32 g ust. 3 i 4. W tych rozkładach czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, a w stosunku do pracowników technicznych, gospodarczych i obsługi - przeciętnie 42 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. 2. W rozkładach czasu pracy, o którym mowa w ust. l, wymiar czasu pracy:

 1. a) pracownic w ciąży,
 2. b) pracownic opiekujących się dzieckiem do lat 4, bez ich zgody - nie może przekraczać 8 godzin na dobę.

 

13. Pracownikom wykonującym zawód medyczny, zatrudnionym w systemie pracy zmianowej w zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych świadczeń zdrowotnych, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:

 1. co najmniej 65 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej,
 2. co najmniej 45 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze dziennej w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy.

 

14.

 1. Tydzień roboczy trwa od poniedziałku do piątku. 2 Dni wolne wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy dla pracowników pracujących w systemie zmianowym określają harmonogramy pracy.
 2. Pracownicy zatrudnieni w ruchu ciągłym nie mogą opuścić stanowiska pracy przed przybyciem zmiennika. Przełożony pracownika jest zobowiązany zapewnić zmianę na stanowisku pracy w ciągu dwóch godzin od zakończenia pracy danej zmiany.
 3. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.

 

15. Za porę nocną przyjmuje się czas między 22.00 a 6.00., a za pracę w niedziele i święta - pracę w godzinach od 7.00 rano w dzień świąteczny lub niedzielę do 7.00 rano dnia następnego.

 

16. Praca wykonywana ponad normy czasu pracy ustalone zgodnie z § 11 pkt l stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca taka jest dopuszczalna tylko w razie:

1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii,

2) szczególnych potrzeb pracodawcy.

 

17. Liczba godzin nadliczbowych, przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 13 pkt 2, nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 4 godzin na dobę i 350 godzin w roku kalendarzowym. Czas pracy z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin tygodniowo w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

 

18. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

 1. 50 procent wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w dni powszednie oraz w niedziele i święta będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
 2.  100 procent wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w godzinach nadliczbowych przypadających w niedziele i święta nie będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, a także w godzinach nadliczbowych przypadających w dniu wolnym od pracy udzielonym w zamian za prace w niedzielę lub święto będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

 

19. Dodatek, o którym mowa w § 15, przysługuje także za każdą godzinę pracy przekraczającą tygodniową normę czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

 

20. Dodatek, o którym mowa w § 16, nie przysługuje, jeżeli przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku określonego w § 15.

 

21. Sposób obliczania wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania dodatków, o których mowa w § 15, określa regulamin wynagradzania.

Rozdział V

Wynagrodzenie za pracę

22. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę.

23. 

 1. Wynagrodzenie, za pisemną zgodą pracownika, przelewane jest na rachunek bankowy wskazany przez pracownika, od 28 dnia do ostatniego dnia każdego miesiąca.
 2. Składniki wynagrodzenia oraz przysługujące pracownikom premie reguluje regulamin wynagradzania.

Rozdział VI

Urlopy

24.

 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym przez przepisy kodeksu pracy.
 2. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 

25. 

 • Urlopy udzielane są w terminie ustalonym przez pracodawcę po porozumieniu z pracownikiem.
 • Urlopu niewykorzystanego zgodnie z tak ustalonym terminem pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.

 

26. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.

 

27. Pracownik ma prawo do żądania czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Rozdzia ł VII

Organizacja i porządek pracy

 • 28. l. Siedziba pracodawcy mieści się w Augustowie przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17. Pracodawca prowadzi działalność mającą na celu udzielanie całodobowej opieki medycznej i poza medycznej pacjentom przewlekle chorym, samotnym, z upośledzeniem zdolności do samodzielnego poruszania się, gdy nie kwalifikują się do hospitalizacji, a wymagają kontynuacji leczenia farmakologicznego oraz dietetycznego i posiadają przeciwwskazania do samotnego pozostawania w domu. Pracodawca zarejestrowany jest w Sądzie Rejestrowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestrze publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS : 0000009688. 2. Praca u pracodawcy odbywa się w systemie zmianowym :

I zmiana godz. 8. 00 - 20. 00 - pielęgniarki

II zmiana godz. 20. 00 - 8. 00 - pielęgniarki

oraz godz. 7. 35-15.00

Salowe w godz. 7. 00 - 19. 00 , pozostali pracownicy godz. 7. 35 - 15. 00

 • 29. l. Obowiązkiem pracownika jest punktualne rozpoczynanie pracy.
 1. W wypadku spóźnienia pracownik powinien niezwłocznie zgłosić się do pracodawcy w celu usprawiedliwienia się.
 2. Późniejsze rozpoczęcie pracy lub jej wcześniejsze zakończenie, a także wyjście w godzinach pracy poza zakład pracy, wymaga uprzedniej zgody bezpośredniego przełożonego.
 • 30. l. Spóźnienie lub nieobecność wynika z uzasadnionych przyczyn, jeśli jest spowodowane:

1) chorobą pracownika lub opieką nad chorym członkiem rodziny pracownika, pod warunkiem przedłożenia stosownego zwolnienia lekarskiego,

2) odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, pod warunkiem przedłożenia stosownej decyzji inspektora sanitarnego,

3) koniecznością sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, pod warunkiem zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza, pod warunkiem złożenia przez pracownika pisemnego oświadczenia potwierdzonego przez dyrekcję placówki,

4) wykonaniem obowiązków określonych w przepisach o powszechnym obowiązku obrony, pod warunkiem okazania stosownego wezwania,

5) wezwaniem w charakterze strony, świadka, tłumacza lub biegłego przez odpowiedni organ sądowy lub administracyjny, pod warunkiem przedstawienia adnotacji urzędowej o wykonaniu tego obowiązku, 6) innymi przyczynami usprawiedliwionymi przez przepisy powszechnie

obowiązujące.

 1. Dokumenty potwierdzające usprawiedliwiony charakter nieobecności pracownik jest zobowiązany przedłożyć pracodawcy najpóźniej w drugim dniu nieobecności.
 • 31. Pracownik potwierdza każdorazowe przybycie do pracy podpisując listę obecności.
 • 32. l. Pracownik powinien niezwłocznie, najpóźniej w ciągu dwóch dni, zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej trwania.
 1. Zawiadomienie pracodawcy może nastąpić osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem innej osoby lub listem poleconym. W wypadku listu poleconego za datę zawiadomienia uważa się datę nadania listu.
 • 33. l. W wypadku nieobecności w pracy pracownik ma obowiązek przedłożenia usprawiedliwienia w dniu, w którym ponownie stawi się do pracy. 2. Pracownik składa zwolnienie w dziale kadr.

Rozdział VIII

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

 • 34. l .Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować:
 1. a) karę upomnienia,
 2. b) karę nagany.
 3. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może również stosować karę pieniężną.
 4. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, a także za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa, niż jednodniowe wynagrodzenie przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § l pkt 1-3 k.p.
 5. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • 35. l. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
 1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
 2. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w pkt l nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.
 • 36. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt pracownika.
 • 37. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności : rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych , stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.
 • 38. l. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzucenie sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska zakładowej organizacji związkowej reprezentującej pracownika. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
 1. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o jego odrzuceniu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
 2. W razie uwzględnienia zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.
 • 39. l. Karę uważa się za niebyłą odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu. 2. Przepis pkt l zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.

Rozdział IX

Przepisy BHP i ochrona przeciwpożarowa

 • 40. l. Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych. W szczególności każdy pracownik jest zobowiązany:

1) znać przepisy i zasady BHP oraz przeciwpożarowe,

2) uczestniczyć w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach i ćwiczeniach z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej,

3) dbać o porządek i ład na własnym stanowisku pracy i w jego otoczeniu,

4) stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem,

5) poddawać się wyznaczonym przez pracodawcę badaniom lekarskim oraz stosować się do zaleceń i wskazań lekarskich,

6) niezwłocznie informować przełożonych o zauważonych wypadkach w miejscu pracy lub o stwierdzonych zagrożeniach życia lub zdrowia,

7) lojalnie współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wykonywaniu obowiązków dotyczących BHP.

 1. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów wymienionych w ust. l, w szczególności przez wydawanie stosownych poleceń, usuwanie ewentualnych uchybień lub zagrożeń oraz zapewnienie niezwłocznego wykonania zaleceń organów nadzoru nad warunkami pracy, w tym organów społecznego nadzoru oraz wskazań lekarskich. W szczególności pracodawca jest zobowiązany do :

1) organizowania pracy i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

2) zapoznawania pracowników z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej i przeprowadzania szkoleń w tym zakresie,

3) kierowania pracowników na badania lekarskie,

4) dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego oraz o sprawność oraz o sprawność środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników i ich stosowanie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 • 41. Zabrania się pracownikom :

1) wykorzystywania wyposażenia technicznego niezgodnie z przeznaczeniem,

2) samowolnego przerabiania lub demontowania elementów wyposażenia technicznego, bez upoważnienia pracodawcy lub bezpośredniego przełożonego.

 • 42. Pracodawca może dopuścić pracownika do pracy wyłącznie w wypadku, gdy posiada on wszystkie wymagane kwalifikacje zawodowe oraz odbył szkolenia wstępne w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej. Jeśli wykonywanie danej pracy wymaga stosowania środków ochrony indywidualnej lub odzieży i ubrania roboczego, dopuszczenie do pracy może nastąpić wyłącznie po odpowiednim wyposażeniu danego pracownika.
 • 43. Środki ochrony indywidualnej, niezbędne do stosowania na określonych stanowiskach pracy, określa tabela środków ochrony indywidualnej stanowiąca załącznik nr 2 do regulaminu.
 • 44. l. Jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo innych osób, pracownik ma prawo i obowiązek powstrzymać się od wykonywania pracy i niezwłocznie zawiadomić o tym bezpośredniego przełożonego.
 1. Jeżeli powstrzymanie się od pracy nie usuwa zagrożenia określonego w ust. l, pracownik powinien natychmiast oddalić się z miejsca zagrożenia, niezwłocznie informując o tym bezpośredniego przełożonego.
 2. Za okres powstrzymania się od pracy w sytuacjach określonych powyżej, pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia.
 • 45. Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom, zgodne z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, stanowią załączniki 3 i 4 do regulaminu.

Rozdział XX

Przepisy końcowe

 • 46. l. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 1. Regulamin może być przez pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w trybie

przewidzianym przez przepisy prawa pracy dla jego wydania.

 • 47. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, co każdy pracownik potwierdzi własnoręcznym podpisem.
 • 47. Pracownik nowozatrudniony zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed rozpoczęciem pracy.

Załączniki:

 1. Instrukcja przeciwpożarowa,
 2. Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej.
 3. Wykaz prac wzbronionych młodocianym.
 4. Wykaz prac wzbronionych kobietom.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej

Wytwarzający/odpowiadający: SPZZOD

Data wytworzenia: 2004-07-20

Wprowadzający: Ewelina Halicka

Modyfikujący: Ewelina Halicka

Data modyfikacji: 2018-01-25

Opublikował: Ewelina Halicka

Data publikacji: 2018-01-25

Rejestr zmian