Regulamin SPZZOD

Regulamin Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Długoterminowej w Augustowie

 • 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Długoterminowej w Augustowie jest placówką stacjonarną na podstawie Ustawy O Zakładach Opieki Zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991r.
 • 2. Zakład sprawuje opiekę całodobową o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym.
 • 3. Zakład przeznaczony jest dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, długotrwale unieruchomionych, u których proces intensywnego leczenia został zakończony, a kluczowym zadaniem pozostaje intensywna pielęgnacja i rehabilitacja oraz organizacja czasu wolnego.
 • 4. Świadczenia w zakładzie sprawowane są w systemie całodobowym na okres ustalony z pacjentem i jego opiekunem tj. od jednej doby do jednego roku w zależności od potrzeb. Możliwe jest przedłużenie okresu pobytu w zakładzie, jeżeli pacjent oczekuje na miejsce w DPS i jego stan to uzasadnia.
 • 5. Za jakość świadczonych w zakładzie usług odpowiedzialna jest pielęgniarka koordynująca.
 • 6. Dyrektor Zakładu nadzoruje działalność Zakładu. Pracą personelu średniego i niższego kieruje pielęgniarka koordynująca, która bezpośrednio podlega dyrektorowi.
 1. Pielęgniarka koordynująca zabezpiecza warunki umożliwiające wykonanie zadań pielęgnacyjnych i opiekuńczych zgodnie z planem pielęgnacji ustalonym i realizowanym przez pielęgniarki prowadzące przy pomocy pielęgniarek odcinkowych, opiekunek i sanitariuszy.
 2. Proces pielęgnowania obejmuje diagnozę (zebranie danych), ustalenie planu postępowania z reakcjami danej osoby na istniejące bądź potencjalne problemy ze zdrowiem charakteryzujące się ograniczeniem funkcji organizmu i radykalną zmianą stylu życia, realizację planu oraz ocenę uzyskanych wyników pielęgnowania.
 3. W Zakładzie obowiązują szczegółowe standardy zawodowe np. zapobieganie odleżynom i leczenie odleżyn, pielęgnacji w stanach nie trzymania moczu, uruchamiania i usprawniania pacjentów itd.
 • 8. W Zakładzie obowiązuje przestrzeganie Karty Praw Pacjenta opracowanej na podstawie Ustawy (Dz. U. Nr 104 póz. 661 z dn. 20. 06. 1997r.)
 • 9. Pacjent zgłaszający się do Zakładu Pielęgnacyjne - Opiekuńczego powinien posiadać

skierowanie od lekarza rodzinnego lub ordynatora z aktualnym zaświadczeniem o stanie zdrowia oraz wskazówkami do postępowania.

 • 10. Pacjent lub jego prawny opiekun powinien wyrazić pisemną zgodę na pobyt w Zakładzie.
 • 11. Pacjenci przyjmowani są przez pielęgniarkę koordynującą w dni powszednie w godz. 8°° -12°°.
 • 12. Przy przyjęciu pacjent powinien być zapoznany z regulaminem Zakładu.
 • 13.
 1. 1. Ubranie, buty i kosztowności pacjenta przechowywane są wg standardów przechowywania rzeczy osobistych pacjenta.
 2. Ubranie z którego pacjent korzysta w zakładzie prane jest w pralni.

Za ewentualne zniszczenia Zakład nie ponosi odpowiedzialności.

 • 14. Pacjent obowiązany jest stosować się do wszystkich zaleceń personelu pracującego w Zakładzie.
 • 15. Pacjent nie może samowolnie wychodzić poza obręb Zakładu.
 • 16. Pacjentowi nie wolno przyjmować nie zleconych przez lekarza leków.
 • 17. Pacjent nie może przechowywać w szafce żywności łatwo psującej się. Obowiązany jest korzystać z lodówki w Zakładzie.
 • 18. Zabrania się przynoszenia do Zakładu i spożywania napojów alkoholowych.
 • 19. Palenie tytoniu może odbywać się tylko w pomieszczeniach na ten cel przeznaczonych.
 • 20. Pacjent powinien dbać o czystość otoczenia, nie zaśmiecać pomieszczeń, szanować mienie Zakładu.
 • 21. Pacjenta obowiązuje kulturalne odnoszenie się do innych chorych i personelu.
 • 22. Pacjent jest zobowiązany przestrzegać rozkładu dnia v/ Zakładzie:

godzina 7.00 - 8.00 -— budzenie, toaleta poranna godzina s.oo — p.oo — śniadanie

godzina 9.00 - 13.30 - zajęcia terapeutyczne

godzina 13.30 - 14.30 - obiad

godzina 14.30 - 15.30 - odpoczynek poobiedni

godzina 15.30 - 18.00 - zajęcia terapeutyczne

godzina 18.00 - 19.00 - kolacja

godzina 19.00 - 21.00 - toaleta wieczorna (przygotowanie pacjenta do snu)

godzina 21.00 - 7.00 - cisza nocna

 • 23. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godz. 9°° - 19°°. Odwiedzający zobowiązani są do noszenia obuwia ochronnego.
 • 24. Informacji na temat pacjenta udziela pielęgniarka koordynująca do godz. 15°°.
 • 25. O wszystkich zaistniałych problemach pacjent informuje pielęgniarkę
 • 26. Pracownicy Zakładu poprzez profesjonalne działania dążą do osiągnięcia przez pacjenta i jego rodzinę (opiekuna) maksymalnej w danej jednostce chorobowej i stanie pacjenta, sprawności i samodzielności w realizacji potrzeb bio-psycho-społecznych. Profesjonalizm w niesieniu pomocy oznacza, że pomagamy tak by w efekcie chory sam mógł sobie pomóc
 • 27. Jeżeli pacjent świadomie i w sposób rażący i może spowodować niebezpieczeństwo dla życia innych osób przebywających w zakładzie, a nie zachodzi obawa o stan jego zdrowia, może być wypisany z zakładu.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej

Wytwarzający/odpowiadający: SPZZOD

Data wytworzenia: 2004-07-20

Wprowadzający: Ewelina Halicka

Modyfikujący: Ewelina Halicka

Data modyfikacji: 2018-01-25

Opublikował: Ewelina Halicka

Data publikacji: 2018-01-25

Rejestr zmian